Thời gian khởi hành    : Từ 01/01/2018 – 31/12/2018

Hành trình áp dụng     : Tất cả chặng bay Nội địa và Quốc Tế